Vakna

Vakna, människor, vakna ur den blytunga sömnen! Inse vilken ovärdig börda ni bär på, vilken outsäglig last som tynger miljontals människor. Kasta av er den! Är den värd att bäras? Aldrig, inte en enda sekund!

Vad gömmer sig i den? Tomma agnar, som skyggt sprids för sanningens vindfläkt. Ni har spillt tid och kraft i onödan. Kasta därför av er bojorna som håller er bundna, befria er äntligen!

Den människa vars inre förblir  bundet kommer alltid att vara slav, även om hon är kung.

Ni binder er med allt som ni försöker lära er. Tänk efter: Genom inlär- ningen tvingar ni er själva in i främmande former som andra tänkt ut, ni ansluter er villigt  till  en främmande övertygelse, tillägnar er bara det som andra har upplevt inom sig själva, för sig själva.

Begrunda: Samma passar inte alla! Det som gagnar den ene kan skada den andre. Var och en måste gå sin egen väg för att fullkomnas. Hans förutsätt- ningar för det är de förmågor som han bär inom sig. Det är dem han bör rätta sig efter, dem han bör bygga på! Gör han inte det förblir  han en främling inom sig själv. Han kommer att stå bredvid det inlärda, som aldrig kan bli levande inom honom. Därmed är all behållning utesluten för honom. Han vegeterar, ett framåtskridande blir omöjligt.

Lägg märke till detta, ni som allvarligt söker efter ljus och sanning:

Vägen till ljuset måste var och en uppleva inom sig själv, han måste själv upptäcka den om han säkert vill gå på den.

Enbart det som människan upplever och känner inom sig själv har hon till fullo begripit!

Lidande och även glädje pockar ständigt på för att uppmuntra, för att rycka upp en till ett andligt uppvaknande.

Många gånger frigör sig då människan under några sekunder från var- dagslivets alla oväsentligheter och upplever i glädjen som i smärtan samhö- righet med anden, vilken genomströmmar allt levande.

Och allt är ju liv, ingenting är dött! Lycklig är den som fångar och håller fast vid sådana ögonblick av samhörighet, och som svingar sig uppåt med hjälp av dem. Då gäller det att inte hålla fast vid rigida former, utan att utvecklas individuellt, ur sitt inre.

Bry er inte om de hånfulla, för vilka det andliga livet fortfarande är främ- mande. Likt  druckna, likt sjuka står de inför det stora skapelseverket som erbjuder oss allt det här. Likt blinda som trevar sig genom jordelivet och inte ser all härlighet omkring dem!

De är förvirrade, de sover; för hur kan någon fortfarande påstå till exem- pel att endast det som människan ser existerar? Att det hon inte kan upptäcka med sina ögon saknar liv? Att hon, när hennes kropp dör, upphör att existe- ra, enbart på grund av att hon i sin blindhet ännu inte kunnat övertygas om motsatsen med sina ögon? Har inte en mängd saker lärt henne hur begränsad ögonens förmåga att se är? Vet hon ännu inte om att den hänger ihop med hennes hjärnas förmåga, som är bunden vid rum och tid? Att hon därför med sina ögon inte kan uppfatta sådant som höjer sig över rum och tid? Har ingen av dessa hånfulla människor förstått dessa logiska förnuftsskäl? Det andliga livet – låt oss kalla det för livet bortom detta – är ju något som helt och hållet höjer sig över den jordiska indelningen i tid och rum, alltså något som kräver en likartad beskaffenhet för att kunna uppfattas.

Våra ögon ser dock inte ens det som går att dela in i rum och tid. Tänk på vattendroppen, vars absoluta renhet alla ögon kan vittna om och som – betraktat genom ett förstoringsglas – hyser miljontals levande varelser som obarmhärtigt bekämpar och förintar varandra. Finns det inte ibland baciller i vattnet och i luften vilka äger kraften att förstöra människokroppar och ändå inte går att se med blotta ögat? Däremot blir de synliga med hjälp av skarpa instrument.

Vem vågar då påstå att ni inte kommer att upptäcka något nytt, något som fortfarande är okänt, om ni förfinar dessa instrument ytterligare? Även om ni förfinar dem tusenfalt, miljonfalt, kommer ni ändå inte att sluta upptäcka saker. Hela tiden kommer nya världar att uppenbara sig, världar som ni tidi- gare varken  kunde  se eller känna, trots att de hela tiden funnits där.

Logiskt tänkande leder också till samma slutsatser, även om det som vetenskapen hittills kommit fram till. Det finns utsikter till en ständig vidare- utveckling, men aldrig till ett slut.

Vad är då livet bortom detta? Många förvirras av orden.  Livet bortom detta är helt enkelt det som inte går att uppfatta med jordiska hjälpmedel. Men ögonen, hjärnan och alla andra delar av kroppen är jordiska hjälpmedel

– liksom de instrument som hjälper dem att skärpa, förbättra eller öka sina funktioner.

Man skulle alltså kunna säga att livet bortom detta är allt det som ligger bor- tom våra kroppsliga ögons uppfattningsförmåga. Det finns dock inte någon skillnad mellan det jordiska livet och livet bortom detta! Inte heller finns det någon klyfta mellan dem! Allting  är enhetligt på samma sätt som i hela ska- pelsen. En enda kraft genomströmmar både det jordiska livet och livet bortom detta, allting lever och verkar utifrån denna enda livskraft och är därför oskilj- aktigt sammanlänkat med varandra. Av det kan vi dra följande slutsats:

Om den ena delen blir sjuk, måste effekten göra sig kännbar även i den andra delen, på samma sätt som i en kropp. Sjuka ämnen från den andra delen strömmar då genom likheternas dragningskraft in i den sjuka delen, vilket förstärker sjukdomen ytterligare. Om nu en sådan sjukdom blir  obotlig, måste den sjuka delen nödvändigtvis stötas bort med våld för att inte helhe- ten ska bli lidande.

Av detta skäl bör ni tänka om. Det finns inget jordiskt liv och inget liv bor- tom detta, utan enbart en enhetlig existens! Människan har enbart hittat på denna åtskillnad för att hon inte kan se allt och för att hon tror sig vara medel- punkt i den för henne synliga omvärlden. Men hennes verkningskrets är större än så. Den felaktiga åtskillnaden begränsar henne starkt, förhindrar hennes utveckling och ger rum för tygellösa fantasier som framkallar ohyggliga bilder.

Då är det inte så märkligt att många reagerar med ett skeptiskt leende, andra med en sjuklig tillbedjan som förslavar eller urartar till fanatism. Det är knappast förvånande att en del människor utvecklar en skygg fruktan, ja, till och med rädsla och skräck.

Bort med allt det! Varför plåga sig själv? Riv ner detta hinder som männi- skors felaktiga föreställningar satt upp, men som aldrig ens existerat! Denna felaktiga föreställning ger er även en felaktig grund på vilken ni förgäves för- söker bygga en sann tro, en inre övertygelse. Ni stöter på punkter, klippor, som gör er osäkra och tvivlande eller också tvingar er att åter riva hela byg- get för att sedan under misströstan eller bitterhet ge upp allting.

Skadan drabbar enbart er, eftersom det inte leder till några framsteg för er, enbart stagnation och tillbakagång. Vägen som ni ändå förr eller senare måste gå, blir på så sätt bara längre.

Om ni däremot uppfattar skapelsen som en helhet, vilken den är, och inte skiljer mellan detta liv och livet bortom detta, så har ni funnit den raka vägen, det egentliga målet rycker närmare och uppstigningen ger er glädje och till- fredsställelse. Då kommer ni även att bättre känna och förstå växelverkning- arna som pulserar genom helheten, enhetligheten – eftersom allting drivs och upprätthålls  av denna enda kraft. Då kommer sanningens ljus att gry för er!

Snart kommer ni att inse att mångas hånfullhet enbart beror på bekväm- lighet och tröghet, eftersom det är ansträngande att förkasta det man lärt sig och tänkt ut, och bygga upp något nytt. För andra innebär det ett ingrepp i deras invanda liv och blir därför obekvämt.

Låt dessa människor vara, och argumentera inte med dem. Men var hjälpsam och erbjud er kunskap åt alla dem som inte är tillfreds med de jordiska njut- ningarna, som söker mer i sitt jordiska liv än att likt djur enbart tillgodose kroppens behov. Dela med er av den insikt som ni erfarit, göm inte undan den; för genom att dela med er kommer även er kunskap att bli rikare och starkare.

I världsalltet gäller en evig lag: Att man – när det gäller bestående värden – enbart kan ta emot om man också ger! Denna lag är djupgående och genomsyrar hela skapelsen, likt  ett heligt testamente av dess skapare.  Att osjälviskt ge och hjälpa där det behövs och att visa förståelse för sina med- människors lidanden och svagheter innebär att få något tillbaka, eftersom det är den enkla och sanna vägen till det högsta!

Och att allvarligt vilja detta hjälper genast och ger kraft! En enda ärligt och djupt upplevd önskan att göra gott, och likt ett flammande svärd kom- mer den andra – för er fortfarande osynliga – sidan att riva den vägg som era tankar själva satt upp som hinder; för ni är ju ett med livet bortom detta, ni är helt och oupplösligt sammanlänkade med det ni fruktar, förnekar eller längtar efter.

Försök med det; för era tankar är budbärarna som ni skickar ut, som tungt lastade återvänder med det ni tänkt på, oavsett om det är gott eller ont. Det sker! Tänk på att era tankar är ting, att de antar en andlig form, att de många gånger blir skapelser som överlever era kroppars jordiska liv – då kommer ni att förstå så mycket mer.

Därför kommer det sig också att det helt riktigt heter ”deras gärningar följer dem!” Tankeskapelser är gärningar som väntar er i framtiden! De bildar ljusa eller mörka ringar omkring er som ni måste vandra igenom för att tränga fram till den andliga världen. Inget skydd, inget ingrepp kan vara till hjälp eftersom ni äger självbestämmanderätt. Därför måste ni själva ta det första steget till allt. Det är inte svårt, det handlar enbart om viljan som tillkännages genom tanken. På så sätt bär ni både himlen och helvetet inom er själva.

Avgörandet är ert, men följderna av era tankar och er vilja faller ovillkor- ligen tillbaka på er! Ni skapar själva följderna. Det är därför jag ropar till er:

Håll  rent i era tankars  boning, då skapar ni fred och blir lyckliga!

Glöm inte att varje tanke som skapas och skickas ut av er attraherar eller fäster vid allt som liknar den på sin väg. Därigenom växer den sig starkare och starkare och når till sist även ett mål, en hjärna, som kanske glömmer sig själv under några få sekunder och därmed ger utrymme åt dessa svävande tankeformer att tränga in och verka.

Glöm bara inte vilket ansvar som faller på er när denna tanke senare blir gärning – en gärning av någon som påverkats av den! Ansvaret uppstår redan i och med att varje enskild tanke ständigt står i förbindelse med er, som om med en oslitbar tråd, för att sedan återvända med den kraft som den fått på sin väg – för att belasta eller lyckliggöra er själva, beroende på sättet ni har skapat den på.

Därigenom påverkar ni andevärlden och ger med respektive tankesätt även utrymme för tankeformer som liknar denna. Slösa därför inte på tan- kens kraft, utan samla den till försvar och skarpt tänkande, som likt spjut når ut och påverkar allting. Skapa ett heligt spjut med era tankar, ett spjut som kämpar för det goda, helar såren och främjar hela skapelsen!

Inrikta  era tankar på det, för handlandets och framåtskridandets skull! För att göra det måste ni rubba en del stöttepelare som bär upp vedertagna åsikter. Många gånger kan det vara ett begrepp som, felaktigt uppfattat, inte låter oss finna den sanna vägen. Man måste återgå till den punkt som det har utgått ifrån. En ljusblixt störtar hela bygget, som under årtionden mödosamt upprättats, och sedan skrider man efter en kortare eller längre tids bedövning åter till verket! Man måste, eftersom det inte finns något stillastående i världs- alltet. Ta till exempel begreppet tid:

Tiden går! Tiderna ändrar sig! Överallt hör man människor säga det och ovillkorligen dyker det upp en bild i vårt huvud: Vi ser hur tiderna  skiftar och passerar oss!

Denna bild blir till en vana och ger även många människor en fast grund som de bygger vidare på och rättar hela sitt forskande och grubblande efter. Det dröjer dock inte länge innan de stöter på hinder som står i motsats till varan- dra. Det går med bästa vilja inte längre att få det att passa ihop. De tappar bort sig och lämnar luckor, som trots allt grubblande inte längre går att fylla.

När logiskt tänkande inte räcker till tror en del människor att de måste ersätta  dessa luckor med tron.  Men det är fel! Människan bör inte tro på saker som hon inte kan begripa!

Hon måste försöka förstå dem; annars öppnar hon dörren för misstag och med misstag minskar alltid även sanningen.

Att  tro utan att begripa är enbart tröghet – man är för lat för att tänka själv! Det leder inte anden uppåt utan trycker ner den. Rikta därför blicken uppåt, vi måste pröva och utforska. Inte för inte finns detta behov inom oss.

Tiden! Går den verkligen? Varför stöter denna princip på hinder när man tänker ett steg längre? Helt enkelt därför att grundtanken är fel, tiden står still! Det är vi som ilar mot den! Vi rusar in i tiden, som är evig, och försöker finna sanningen i den.

Tiden står still. Den har alltid varit densamma, idag, igår och för tusen år sedan! Det är enbart formerna som förändras. Vi dyker ner i tiden för att ösa ur dess historias sköte, för att hämta vår kunskap ur tidens samlingar! För ingenting har gått förlorat i den, allting har den bevarat. Den har inte för- ändrats eftersom den är evig.

Även du, människa, är alltid densamma, oavsett om du är ung eller gam- mal! Du förblir den du är! Har du inte känt det redan? Märker du inte tyd- ligt att det finns en skillnad mellan formen och ditt ”jag”? Mellan kroppen, som är underkastad förändringar, och dig – anden – som är evig?

Ni söker sanningen! Vad är sanningen? Det som ni idag tror är sanning kommer ni redan i morgon att uppfatta som inbillning, för att senare åter upptäcka korn av sanning i inbillningen!  För även uppenbarelser ändrar form. På så sätt fortsätter ni ert ständiga sökande, men genom förändringen mognar ni!

Sanningen förblir  dock alltid densamma, den förändras inte; för den är evig! Och eftersom den är evig kommer den aldrig att helt och hållet kunna uppfattas med de jordiska sinnena, vilka enbart känner till formernas för- ändring.

Därför, bli andliga! Befria er från alla jordiska tankar, så har ni sanningen, ni kommer att finnas i sanningen, bada i den, ständigt bestrålade av dess rena ljus; då den omger er helt. Ni simmar i den så fort ni blivit andliga.

Då behöver ni inte längre mödosamt studera vetenskaper, ni behöver inte frukta misstag, utan ni har redan svar på alla frågor i själva sanningen. Ja, mer än så, ni har inga frågor längre eftersom ni, utan att tänka, vet allt, omfattar allt; eftersom er ande lever i det rena ljuset, i sanningen!

Därför, bli fria i anden! Spräng alla band som håller er kvar! Om det dyker upp hinder, gläds åt dem! De är er väg till friheten och kraften! Betrakta dem som en gåva som ger er fördelar och ni kommer att övervinna dem lekande lätt.

Antingen ställs de i er väg för att ni ska lära av dem och utvecklas, vilket ökar era förutsättningar att stiga uppåt, eller så är de en återverkan av en skuld som ni därmed kan lösa och befria er ifrån. I båda fallen hjälper de er att gå framåt. Därför gäller det bara att med friska tag ta sig igenom dem, det är till ert eget bästa!

Det är dårskap att tala om svåra slag eller prövningar. All kamp och allt lidande är framåtskridande. Människorna får därmed tillfälle att gottgöra tidigare misstag; för ingenting kan efterskänkas den enskilde, eftersom de eviga lagarnas kretslopp i världsalltet är orubbligt – genom dem uppenbarar sig skaparens vilja, genom dem förlåter han oss och utplånar allt mörker.

Minsta avvikelse från det skulle förinta världen, så klart och vist är allting inrättat.

Men hur är det för den som har mycket att gottgöra från tidigare – kommer inte en sådan människa bli modfälld, kommer hon inte att bli skräckslagen inför tanken på all skuld som måste betalas?

Hon kan med tilltro  och glädje sätta igång, hon behöver inte bekymra sig så länge hon ärligt vill! För det går att skapa en jämvikt  med hjälp av den goda viljans kraft, som bildar en motström. På samma sätt som andra tankeformer blir den ett levande och starkt vapen i det andliga, i stånd att skaka av sig mörkrets alla bördor, alla tyngder, för att leda ”jaget” fram mot ljuset!

Viljans kraft! Inte många anar vilken makt den har. Likt en aldrig sinande magnet drar den till sig liknande krafter vilka får den att växa på samma sätt som en lavin. I förening med andligt likartade krafter verkar den bakåt, når utgångspunkten igen, dvs. ursprunget eller rättare sagt upphovsmannen, och lyfter upp honom till  ljuset eller trycker ned honom i smutsen och dyn – beroende på hur denne själv ville ha det från början.

Denna ständiga växelverkan pågår hela tiden och finns i hela skapelsen. Den utlöses och utvecklas med en orubblig visshet. Den som känner till denna kraft och vet hur den används, han måste älska den, måste frukta den! För honom får den osynliga världen omkring honom så småningom  liv; då han känner  dess verkningar med en tydlighet som utesluter allt tvivel.

Så fort han är det minsta uppmärksam på det måste han uppfatta de star- ka vågor som utgår från denna rastlösa verksamhet och som påverkar honom från det stora världsalltet. Till slut känner han att han utgör brännpunkten för dessa starka strömmar – på samma sätt som en lins, som fångar upp solstrålarna, riktar dem mot en punkt och skapar en kraft som verkar antän- dande och förintande, men även helande och livgivande; som kan ge lycka men som även är istånd att tända en förintande eld!

Och sådana linser är även ni, i stånd att med er vilja samla upp de osynli- ga kraftströmmar som träffar er och forma dem till en kraft som ni sänder ut

– i gott eller dåligt syfte, för att ge lycka eller fördärv åt mänskligheten. Ni kan och bör använda den för att tända en flammande eld i själarna, en eld som entusiasmerar till godhet, ädelhet, fullkomlighet!

Det enda som krävs är viljans kraft, som i viss mening gör människan till skapelsens herre som själv bestämmer sitt öde. Hennes egen vilja frälser eller förintar henne. Belönar henne eller straffar henne, med obeveklig visshet.

Var inte rädda för att denna kunskap fjärmar er från skaparen eller för- svagar er i tron. Tvärtom! Kunskapen om dessa eviga lagar, som ni kan använda er av, får hela skapelseverket att framstå som ännu mer storartat, det tvingar den djupt forskande att andaktsfullt falla på knä på grund av dess storhet!

Då kommer människan aldrig att vilja ont. Hon kommer med glädje att gripa efter det bästa stöd som finns för henne: kärleken! Kärleken till hela denna underbara  skapelse, kärleken till sin nästa för att låta henne ta del av denna underbara njutning, göra henne medveten om denna kraft.