Antikrist

Människor! När stunden kommer då reningen och åtskillnaden på jorden måste äga rum enligt Guds Vilja, ska ni vara uppmärksamma på de delvis överjordiska förebuden på himlen.

Låt er inte vilseledas av alla de människor och även kyrkor som för länge sedan kapitulerat för Antikrist. Det sorgliga är att inte ens kyrkorna vetat var de skulle söka efter denne Antikrist, som ju sedan så länge verkat mitt bland människorna. Lite vaksamhet och de borde ha sett något! Finns det någon som kan handla på ett mer antikristligt sätt än de som bekämpade Jesus själv och slutligen även mördade honom! Det finns väl knappast någon som kan vara en värre och mer uppenbar Antikrist!

Det var den jordiska religionens förkunnare och företrädare, för vilka Guds sanna lära i och genom Guds Son inte passade in i deras värld. Guds sanna Budskap kunde ju knappast passa in där, eftersom de religiösa dignitärernas strävan var inriktad på jordiskt inflytande, materiell makt och expansion.

På så sätt visade de tydligt att de var tjänare åt det mänskliga förnuftet, vilket enbart är fokuserat på jordiskt vetande och jordisk makt samtidigt som det är fientligt inställt och ett hinder mot allt som ligger utanför dess jordiska fattningsförmåga. Eftersom Gud – på samma sätt som det andliga – helt och hållet befinner sig utanför det jordiska förnuftets vetande är just förnuftet det enda verkliga hindret! Det ligger även i förnuftets natur att vara motståndare mot allt gudomligt och allt andligt! Och det är följaktligen även alla de människor som ser sitt förnuft som det allra högsta och enbart försöker bygga på det!

Religionens dåvarande företrädare var rädda för att förlora inflytande bland folk på grund av Guds Son och Hans predikningar. Det var, vilket alla vet idag, det främsta skälet till alla falska rykten som de försökte sprida om Jesus och som slutligen även ledde till Hans avrättning. De korsfäste Honom som en hädare av Gud, Han som blivit utsänd av samma Gud som de påstod sig tjäna!

Så lite kände de i verkligheten till denne Gud och Hans Vilja, samma Gud som de ville att andra människor skulle tro på och till vars ära och jordiska försvar de i stället mördade Guds Son, Hans sändebud!

Det visade sig vara den ödesdigra följden av att de var slavar under sitt jordiska förnuft som på så sätt kämpade för att få inflytande. De gjorde sig till mordredskap för Antikrist, åt vilken de i sitt inre tyst upprättat en tron. Där fick de nämligen utlopp för sina mänskliga svagheter såsom arrogans, högmod och fåfänga.

Tydligare bevis än så går inte att få; det finns knappast något mer fientligt mot Jesus, Guds Son, och hans ord! Och Antikrist betyder ju den som kämpar mot Kristus, mot människans frälsning genom Guds Budskap. Det jordiska förnuftet drev dem till detta! Det är just förnuftet som blivit Lucifers giftväxt och redskap och som utgör det största hotet mot mänskligheten.

Därför har det oproportionerliga gödandet av det mänskliga förnuftet vuxit till en arvsynd för människan! Men bakom detta står Lucifer själv som Antikrist i egen person! Det är han som lyckades sticka fram sitt fula tryne genom människorna. Han, den ende som verkligen är Guds fiende! Han har förtjänat namnet Antikrist genom sin fientliga kamp mot Guds Son och dennes mission. Ingen annan skulle ha haft tillräckligt med styrka och makt för att bli Antikrist.

Och Lucifer tar i sin kamp mot Guds Vilja här på jorden inte bara hjälp av en människa, utan av så gott som hela mänskligheten. På så sätt leder han människorna mot deras fördärv, under den gudomliga vredens följdverkningar! Den som inte kan förstå det mest självklara, att endast Lucifer själv kan vara Antikrist¸ den som vågar trotsa Gud, den kommer aldrig att ha möjlighet att förstå någonting av det som utspelar sig utanför det grovmateriella, det vill säga utanför det rent jordiska.

Och på samma sätt som det var då så är det än idag! Till och med mycket värre. Även idag utkämpar många religiösa företrädare bittra strider för att bevara de hittills genomförda, jordiska förnuftsreglerna i templen och i kyrkorna.

Just det mänskliga förnuftet, vilket begränsar alla ädlare känslor, är en av Lucifers mest raffinerade odlingsväxter som han lyckats sprida bland mänskligheten. Alla som är slavar under förnuftet är i själva verket Lucifers tjänare och medskyldiga till det väldiga sammanbrott som kommer att drabba mänskligheten på grund av det!

Eftersom ingen människa sökte Antikrist hos förnuftet blev hans oerhörda spridning så mycket lättare. Lucifer triumferade, eftersom han på så sätt stängde av mänskligheten från all form av förståelse för det som ligger utanför det grovmateriella – det egentliga livet! Platsen där känslan för det andliga tar vid, det som leder till Guds närhet!

Därmed satte han sin fot på jorden och blev herre över både den och större delen av mänskligheten.

Då var det inte heller så konstigt att han lyckades tränga ända fram till altaren och att även kristna kyrkors jordiska företrädare föll offer för honom. Även de väntar sig ju Antikrist först före Yttersta domen. Den stora uppenbarelsen i Bibeln har man som så mycket annat ännu inte förstått.

Enligt uppenbarelsen kommer denna Antikrist att lyfta på sitt huvud inför Yttersta domen! Men det betyder inte att han kommer först då. Om det står att han lyfter på huvudet, visar det att han redan måste vara där, men inte att han kommer först då. Det som menas med det är att han kommer att vara på toppen av sin makt strax före den Yttersta domen.

Ni som ännu inte är andligt döva och blinda, lyssna på varningsropet! Ansträng er och tänk efter ordentligt. Fortsätter ni att vara bekväma ger ni upp om er själva!

Om man stör en orm i dess bo och lyfter bort dess skyddande täcke kommer den, när den plötsligt ser sig blottad, självklart att försöka bita den hänsynslösa handen.

Här är det likadant. När Antikrist upptäcker att han är avslöjad kommer han snabbt med hjälp av sina tjänare att bestrida det. Han kommer att skrika högt vid avslöjandet och försöka göra allt för att hålla sig kvar på den tron som mänskligheten villigt erbjöd honom. Allt detta kan han dock enbart åstadkomma på grund av dem som vördar honom.

Var därför ytterst vaksamma på er omgivning när kampen börjar! Det är på skrikandet som ni kommer att känna igen dem, alla de som tillhör honom! De kommer nämligen återigen, liksom tidigare, att vandra i fruktan för den rena Sanningen, i fiendskap!

Antikrist kommer åter att krampaktigt försöka hålla fast vid sitt inflytande över jorden. Var observant på hans osaklighet i försvar och attacker; han arbetar nämligen åter på sitt lömska, förtalande sätt, eftersom hans anhängare inte kan något annat. Att ställa sig framför Sanningen och säga emot den är inte möjligt.

Så kommer Lucifers tjänare även att bekämpa Guds sändebud, på exakt samma sätt som de bekämpade Guds Son när det begav sig!

Om ni ser något sådant hända, ska ni vara uppmärksamma; det är nämligen ett sätt för dessa människor att försvara Lucifer i syfte att upprätthålla hans herravälde på jorden. Där härskar mörkret, även om människorna till det yttre kanske bär ljusa kläder, även om de är medlemmar i en kyrka.

Glöm inte vad som hände under Jesu vistelse på jorden. Tänk på att det idag är samma Antikrist som då – men med många fler anhängare – som försöker behålla herraväldet över jorden, undgå utplåning och motarbeta Guds sanna Vilja.

Var därför uppmärksamma på alla tecken som förutspåtts. Det gäller för varje enskild individ att fatta ett sista beslut. Räddningen eller undergången! Denna gång är det nämligen Guds Vilja att allt som ytterligare en gång vågar trotsa Honom ska gå under!

Varje form av oaktsamhet kommer att dömas! – Guds tecken kommer inte att visa sig ovanför kyrkor och ingen kyrklig dignitär kommer att bära en legitimation att han är Guds sändebud! Utan bara den som oskiljaktigt är förbunden med tecknen, som alltså bär dem med sig, lysande och levande, på samma sätt som en gång Guds Son gjorde när Han vistades på jorden. Det är Sanningens Kors, levande, lysande inom Honom, och Duvan ovanför Honom! Det kommer att vara synligt för alla dem som är gudabenådade att se det andliga, i syfte att avlägga vittnesmål inför alla människor på jorden; de kommer nämligen att finnas bland alla folken, de som får ”se” den gången, som en sista nåd av Gud!

Den Heliga Sanningens tecken går aldrig att förespegla. Det klarar inte ens Lucifer som tvingas fly från det, än mindre en människa. Den som vill motsätta sig det tar samtidigt även ställning mot Gud, han blir Guds fiende. Med det visar han att han varken är eller har varit Guds tjänare, oavsett vad han hittills har låtsats här på jorden.

Akta er så att inte ni också tillhör dem!