Det första steget

Låt mitt Ord bli levande inom er; det är nämligen det enda som kan vara till nytta för er om ni vill låta anden nå de ljusa höjderna i Guds eviga trädgårdar.

Det räcker inte att känna till Orden! Även om ni skulle kunna rabbla hela mitt Budskap utantill, mening för mening, antingen för att lära er själva eller era medmänniskor, är det fullständigt meningslöst så länge ni inte handlar därefter, så länge ni inte tänker på mina Ords innebörd och inrättar hela ert jordeliv därefter. Det ska bli något så självklart att det sitter i ryggmärgen på er, att det inte går att skilja från er. Inte förrän då kan ni ta till er mitt Budskap och de eviga värden som det förmedlar.

”Ni kommer att känna igen dem på deras gärningar!” Jesu Ord kommer för alla läsare av mitt Budskap i första hand! Med ”deras gärningar” menas här ”deras handlande”, det vill säga deras tankar och göranden i det vardagliga jordelivet! Till handlandet räknas inte bara det ni gör utan även det ni säger, eftersom talet är en handling vars följder ni hittills underskattat. Till och med tankarna räknas till det.

Människor brukar säga att tanken är ”fri”. Därmed försöker de antyda att de på ett jordiskt plan inte kan göras ansvariga för sina tankar, eftersom dessa befinner sig på en nivå som är oåtkomlig för människohänder.

Därför leker de ofta på det mest lättsinniga sättet med tanken, eller rättare sagt de leker i tanken. Tyvärr är det många gånger ett mycket farligt spel som de i sitt lättsinne inbillar sig att de kan klara sig igenom opåverkade.

Men där begår de ett misstag, eftersom även tankarna tillhör grovmaterien. De måste under alla omständigheter få sin upplösning i den, innan anden fritt kan svinga sig uppåt så fort den lösgjort sig från förbindelsen med sin jordiska kropp.

Försök därför att redan i tankarna leva efter innebörden i mitt Budskap, så att ni alltid vill det ädla och inte sänker er i tron att ingen kan se eller höra er.

Tankar, ord och yttre handlingar hör alla till det grovmateriellas rike i skapelsen!

Tankarna verkar i den fina grovmaterien, ord i den mellersta, medan de yttre handlingarna formar sig i den grövsta, det vill säga den tätaste grovmaterien. Alla dessa tre handlingar är grovmateriella!

Men formerna hos alla tre är nära förknippade med varandra och deras följdverkningar griper in i varandra. Vad det betyder för er, och hur djupgående detta många gånger påverkar er vandring i livet, kan ni vid en första anblick inte ana.

Det betyder ingenting annat än att även en tanke kan fortsätta att verka genom att förstärka något likartat i den mellersta materien, vilket på så sätt får kraftfullare former. Dessa kan i sin tur genom denna förstärkning manifestera sig i former som har en synlig påverkan i den grövsta materien – utan att ni själva verkar ha varit direkt delaktiga i det.

Det är omskakande att veta detta, särskilt med tanke på hur lättfärdiga och sorglösa människorna är i sina tankar.

På så sätt är ni delaktiga i ett antal gärningar som någon av era medmänniskor utför, utan att ni är medvetna om det – enbart eftersom denna medmänniska mottog förstärkning på det sätt som jag nyss förklarat. Detta i sin tur drev henne att förverkliga något i den grövsta materien som fram till dess fanns vilande inom henne, något som hon enbart hade lekt med i tanken.

Så kommer det sig att en del människor alltför ofta uttrycker sitt missnöje över någon av sina medmänniskors handlingar, fördömer och förkastar dem, samtidigt som de inför Guds eviga lagar är medansvariga! Här kan det handla om en för dem vilt främmande människa och om en gärning som de själva aldrig någonsin skulle ha begått i den grövsta materien.

Försök att tänka er in i sådana skeenden och ni kommer säkert att förstå mitt Budskap som jag riktar till er: ”Håll era tankar rena och ni kommer att skapa fred och bli lyckliga!”

När ni sedan blivit tillräckligt starka i er egen rengöringsprocess, kommer det att begås mycket färre brott på jorden än tidigare, till vilka många har varit medskyldiga utan att veta om det.

Tid och plats för sådana gärningar, som ni kan bli medskyldiga till, spelar här ingen roll – även om det har skett på andra sidan jordklotet sett från där ni själva befinner er, på platser där ni aldrig har satt er fot förut och vars existens ni inte ens känner till. Förstärkningar genom era tankelekar uppträder överallt där de hittar sina gelikar, oavsett avstånd, nation eller land.

På så sätt kan tankar av hat och avundsjuka med tiden drabba enskilda individer, grupper av människor eller hela folk överallt där de hittar likartade tankar. De kan tvinga dem till gärningar som i sina yttringar helt skiljer sig från det som tankelekarna från början givit upphov till.

Effekterna kan sedan visa sig på samma sätt som den handlande personen känner vid tiden för handlingen. På så sätt kan ni ha bidragit till att dåd begåtts vars fasansfullhet ni själva aldrig har tänkt i verkligheten, men som ni ändå står i förbindelse med. Och en del av återverkningen måste belasta er ande, den kommer att klänga sig fast vid den som en tyngd när anden lösgör sig från kroppen.

Men om ni gör tvärtom genom att bidra till fred och människors lycka blir effekten långt starkare. Genom rena, goda tankar kan ni vara en del av gärningar som människor långt bort från er skapar.

Därifrån strömmar naturligtvis även lyckan tillbaka till er och ni vet inte varför den kommer till er.

Om ni bara en enda gång kunde se, hur den Gudomliga Viljans orubbliga Rättvisa hela tiden fullbordas enligt skapelsens självverkande lagar, för varje enskild tanke som ni hyser, så skulle ni med alla era till buds stående krafter verka för att få renhet i ert tänkande!

Först då kommer ni att bli de människor som Skaparen i sin nåd vill leda fram till kunskapen, vilken ger er evigheten och gör er till hjälpredor i skapelsen. Då är ni värdiga att ta emot den stora nåd som är avsedd för människoanden, så att ni förvandlar den och tacksamt och glädjefyllt lämnar den vidare till de varelser som endast är kapabla att ta emot den efter människans förvandling av den. Idag har dessa på ett skändligt sätt blivit avskurna från nåden på grund av människoandens nedgång, efter att ha uppstått under tider då mänskligheten levde i större harmoni och renhet.

Därmed har vi dock enbart gått igenom en tes ur mitt Budskap på jorden för att bli levande!

Den är den svåraste för er, den som gör allt annat mycket lättare och vars uppfyllelse redan bör få det ena miraklet efter det andra att uppstå inför era ögon, synligt och gripbart.-

När ni sedan har klarat av detta finns det ytterligare ett hot på vägen, vilket har sin grund i det mänskliga tänkandets förvridenhet: Ni kommer att upptäcka att det finns makt i det, en makt som ni nog mer än gärna vill pressa in i bestämda former för att tjäna det ena eller andra specialsyftet, vilket består av era egna önskningar.

Det vill jag redan nu varna er för; faran kan förgöra er, ni skulle gå under i den trots att ni redan befann er på rätt väg.

Akta er för att krampaktigt tvinga er själva till denna renhet i tankarna; det skulle ju innebära att ni försöker tvinga tankarna i bestämda banor, vilket gör era strävanden till bländverk. Det skulle bara bli något konstgjort framtvingat och därför aldrig ha samma kraftfulla effekt som det bör ha. Era ansträngningar skulle göra mer skada än nytta eftersom de saknar den äkta känslan. Det skulle återigen vara ett resultat av vad förnuftet vill, i stället för att vara andens verk! Det är det jag vill varna för.

Tänk på Orden i mitt Budskap, som säger att all verklig storhet enbart kan finnas i enkelheten, eftersom verklig storhet är enkel! Vad jag här menar med enkelhet är kanske lättare att förstå om man i stället använder det mänskligt jordiska begreppet anspråkslöshet. Det ligger kanske närmare er förmåga att förstå och ni träffar rätt.

Det är inte med hjälp av tankekraft som ni kan få den renhet i era tankar som jag menar. Den rena viljan måste vara enkel och gränslös, den måste komma direkt från era känslor och bör inte pressas in i något ord som enbart begränsar de begrepp som uppstår. Det får inte ske, utan det som är rätt och nödvändigt för er är en allomfattande strävan efter det goda, vilken förmår omge och genomtränga upphovet till era tankar redan innan de bildat en form.

Det är inte svårt, kanske till och med lättare än de andra försöken – så länge ni låter anspråkslösheten råda. Då får förnuftets arrogans över det egna kunnandet och den egna kraften ingen möjlighet att uppstå. Befria er från tankarna och bejaka er strävan efter det ädla, det goda! Då får ert tänkande en grund som utgår från vad er ande vill. Det som uppstår ur detta kan ni sedan i lugn och ro överlåta åt förnuftsarbetet så att det förverkligas i den tätaste grovmaterien. Då kan det aldrig bli fel.

Kasta bort alla tankekval och lita i stället på er ande, som kommer att staka ut den rätta vägen bara ni inte själva murar igen den. Att bli fri i anden betyder inget annat än att låta anden inom er bestämma färdriktningen! Den kan då inget annat än att röra sig mot höjderna, eftersom den dras uppåt av sin egen art. Ni har hittills hållit tillbaka den så att den inte kunde utvecklas längre, och därmed klippt dess vingar och hejdat dess svängningar.

Grogrunden för att skapa en ny mänsklighet, som ni varken får eller kan kringgå, finns i denna enda mening: Håll rent i era tankars boning!

Och det är det människan måste börja med! Det är hennes främsta uppgift, som gör henne till det hon måste bli. En förebild för alla som strävar efter Ljus och Sanning, för alla som tacksamt vill tjäna Skaparen genom hela sitt sätt att vara. Den människa som uppfyller detta behöver inga andra ledtrådar längre. Hon är som hon bör vara och kommer därmed att oavkortat få del av den hjälp som väntar på henne i skapelsen och som utan avbrott leder henne uppåt.